แปลจาก Announcement: Update on Dawei Special Economic Zone Initial Phase Development by Dawei Special Economic Zone Management Committee (DSEZ MC)

18/1/2021

ขอบคุณข้อมูลจาก เสมสิกขาลัย

ต้นฉบับประกาศของคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย หน้า 1

18 มกราคม 2564

คณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (DSEZ MC) ขอแจ้งให้ทราบว่าทางเราได้ออกประกาศยุติข้อตกลงสัมปทานสำหรับโครงการระยะเริ่มต้นที่ทำสัญญาไว้ทั้ง 9 โครงการ ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (DSEZ) เนื่องด้วยทางคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสูญเสียความเชื่อมั่นในความสามารถของผู้รับสัมปทานในการดำเนินโครงการที่มีความสำคัญระดับชาติ หลังจากเกิดความล่าช้าซ้ำแล้วซ้ำเล่า รวมถึงการละเมิดข้อผูกพันทางการเงินอย่างต่อเนื่องภายใต้สัญญาและความล้มเหลวของผู้รับสัมปทานในการยืนยันความสามารถทางการเงินในการดำเนินการพัฒนา

ขณะนี้ทางคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายมีความยืดหยุ่นในการสร้างโครงการและระบุพันธมิตรใหม่เพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสในการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ที่มีความเฉพาะนี้เพื่อประโยชน์ของประเทศเมียนมาร์

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาได้มีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญ รัฐบาลไทยได้สนับสนุนข้อตกลงเงื่อนไขการระดมทุนกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทยเพื่อนำมาพัฒนาโครงการถนนสองช่องทางเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายไปยังชายแดนไทย ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จ โครงการถนนนี้จะกลายเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของโครงการทวาย

รัฐบาลญี่ปุ่นเองก็ได้ขยายความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมสำหรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและเตรียมที่จะสนับสนุนการดำเนินการสำรวจเเพื่อตรียมการสำหรับท่าเรือน้ำลึกทวาย

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเมียนมาร์และไทยเพิ่งได้พบปะกันเพื่อประชุมระดับการทำงานสามฝ่ายหรือไตรภาคีและเราคาดว่าจะมีการประชุมไตรภาคีของคณะกรรมการประสานงานร่วมเพื่อการพัฒนาโครงการที่ครอบคลุม ในไม่ช้านี้

ดร. ทุน หน่าย ประธานคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย กล่าวว่า

“หลังจากใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อทำให้โครงการทวายระยะเริ่มต้นบรรลุผลสำเร็จ คณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายพร้อมด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากหน่วยงานระดับสูง เรายินดีที่จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดนี้

เราจะมุ่งเน้นความพยายามในการหาพันธมิตรใหม่เพื่อปลดล็อกศักยภาพของเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายตามนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศเมียนมาร์และในความร่วมมือกับพันธมิตรรัฐบาลไทยและญี่ปุ่นซึ่งการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเราขอขอบคุณอย่างยิ่ง เรามุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งในการตระหนักถึงศักยภาพของโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายซึ่งจะยังประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติในอีกหลายปีข้างหน้า”

สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: เนปิดอว์สำนักงานใหญ่ สำนักงานเลขที่ 27, MOEE, เนปิดอว์ โทรศัพท์: + 95-067-3410257 มือถือ: + 95-9-450541200 อีเมล: ho-npt@daweisezmc.com (ผู้ติดต่อ)

ต้นฉบับประกาศของคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย หน้า 2

ภูมิหลัง

สัญญาสัมปทานสำหรับโครงการระยะเริ่มต้น 9 โครงการนั้นได้รับการลงนามในปี 2558/2559 หลังจากการยุติสัญญาสัมปทานก่อนหน้านี้สำหรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษระหว่างรัฐบาลเมียนมาร์และบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD) และการทบทวนแผนแม่บทโครงการทวายเพื่อรองรับขั้นตอนการพัฒนาระยะเริ่มต้นและระยะสมบูรณ์

โครงการระยะเริ่มต้นนั้น ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรม ท่าเรือขนาดเล็ก สถานีขนส่ง LNG โรงไฟฟ้า โทรคมนาคม อ่างเก็บน้ำ ถนนสองช่องทางไปยังชายแดนไทย และโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ

บริษัทนิติบุคคลย่อยต่าง ๆ ที่ควบคุมโดย บริษัท อิตาเลียนไทยฯ โดยการมีส่วนร่วมของพันธมิตรอื่น ๆ สำหรับโครงการเฉพาะประสบความสำเร็จในการได้รับข้อตกลงสัมปทานสำหรับโครงการระยะเริ่มต้นทั้งหมดซึ่ง

ได้รับการเสนอและเจรจาโดยได้รับการสนับสนุนจากที่ปรึกษาระหว่างประเทศของรัฐบาล

บริษัท อิตาเลียนไทยฯ และ คณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายได้ทำงานเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขส่วนใหญ่เพื่อดำเนินการพัฒนาโครงการระยะเริ่มต้นตลอดปี 2559 และ 2560 ในปี 2561 อยู่ระหว่างการเจรจาเกี่ยวกับรูปแบบการเช่ากับพื้นที่ที่ใช้สำหรับนิคมอุตสาหกรรม โดยทาง บริษัท อิตาเลียนไทยฯ ได้พยายามเจรจาเงื่อนไขของสัญญาสัมปทานใหม่อีกครั้ง

คณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายด้วยการสนับสนุนของที่ปรึกษากฎหมายภายนอกมีส่วนร่วมในกระบวนการเจรจาโดยสุจริตกับ บริษัท อิตาเลียนไทยฯ ที่ยาวนานเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยวิธีที่ยอมรับได้โดยดำเนินการอภิปรายเหล่านี้ในพื้นฐานของหลักการสำคัญ 4 ประการ:

– ข้อตกลงสัมปทานได้รับการเจรจาอนุมัติและลงนามอย่างกว้างขวางตามระเบียบกระบวนการ คำอธิบายที่มีเหตุผลจึงมีความจำเป็นสำหรับการเจรจาต่อรองที่สำคัญ

– คณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายไม่สามารถเจรจาต่อรองข้อตกลงสัมปทานได้อย่างมีนัยสำคัญโดยไม่มีการแสดงผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกันอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประโยชน์สาธารณะ

– คณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายไม่สามารถตกลงที่จะลบล้างกระบวนการทางกฎหมายที่กำหนดไว้ได้

– คณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายต้องการให้โครงการระยะเริ่มต้นดำเนินต่อไปได้โดยสะดวกและบริษัท อิตาเลียนไทยฯ ต้องแก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ค้างอยู่

ในช่วงปลายปี 2562 คณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายได้หยิบยกข้อกำหนดที่ปรับปรุงใหม่สำหรับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมซึ่งจะเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาโครงการระยะเริ่มต้นอื่น ๆ ข้อกำหนดเหล่านี้กล่าวถึงข้อกังวลหลายประการที่เกิดขึ้นโดยบริษัท อิตาเลียนไทยฯ

ตามหลักการเจรจาที่ระบุไว้ข้างต้นข้อกำหนดเพิ่มเติมได้วางไว้บน ITD และผู้รับสัมปทานเพื่อสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์สาธารณะและผู้รับสัมปทาน และผู้รับสัมปทานยังต้องแก้ไขการผิดสัญญาและต้องพิสูจน์ถึงฐานะทางการเงินในการดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมตามที่กำหนดใหม่ อย่างไรก็ตาม บริษัท อิตาเลียนไทยฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาที่ได้รับอนุญาตและการผิดสัญญาทางการเงินก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข หลังจากพิจารณาสถานการณ์และปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการแล้ว คณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายได้เลือกตัดสินใจที่จะยุติการให้สัมปทานระยะแรกนี้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s