ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားေသာအစိုးရကို ျမန္မာတပ္မေတာ္က 2021ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 1 ရက္ေန႔မွစ၍ အာဏာသိမ္းခဲ့သည္မွာ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ 2 လ ရွိခဲ့ပါၿပီး ယခု အာဏာသိမ္းျခင္း၏သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေသာ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင့္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးသမား လႈပ္ရွားသူ ႏိုင္ငံေရး မီဒီယာသမား လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္း ေက်ာင္းသားႏွင့္ျပည္သူ စသျဖင့္ ဟန္ျပခုခံဆန္႔က်င္မႈျပဳ လုပ္သူ (Civil Disobedience Movement: CDM) တစ္ႏိုင္ငံလံုးအား ဖမ္းဆီးေလွာင္ပိတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာသတင္းဌာနအသီးသီးကေၾကညာခ်က္မ်ားအရ ကေလး၊ လူငယ္ ႏွင့္ျပည္သူအေျမာက္အျမားသည္ အသက္ဆံုးရံုးမႈမ်ားရွိခဲ့ပါသည္။၎ျဖစ္ရပ္သည္ အလြန္ျပင္းထန္ဆိုးဝါးေသာ ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈႀကီးျဖစ္ပါသည္။ထို႔ေနာက္ 2021ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ 25 ရက္ေန႔က တင္ျပခ်က္ခဲ႔ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ဥ္းသားကူညီေထာက္ပံ့ေရးအဖြဲ႔အစည္း (Assistance Association for Political Prisoners: AAPP)၏ ေဖာ္ျပ ခ်က္မွာ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင့္မႈျပဳလုပ္ခံရသူလူဦးေရ စုစုေပါင္း 2,981ဦး ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ၿပီ ေသဆံုးသူမွာ 320ဦးေရအထက္ရွိေနၿပီး ေနာက္ထပ္ပို၍ ျပင္းထန္ဆိုးဝါးလာႏိုင္ေျခရွိပါသည္ဟုသိရပါသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည္ ျပင္းထန္ဆိုးဝါးေသာ အေျခအေနမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာက ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ေၾကာင္း ေၾကညာထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားရွိျခင္းႏွင့္ကုန္သြယ္ေရာင္းဝယ္မႈ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာတို႔ကို ပူးေပါင္းသပိတ္ေမွာက္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိႏိုင္ငံသားျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးသမားမ်ားကို ျမန္မာတပ္မေတာ္ ႏွင့္ပတ္သက္လုပ္ေဆာင္မႈမရွိေစရန္တားျမစ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ကုန္သြယ္ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားခဲ့ၾကရာတြင္ အေရးပါေသာႏိုင္ငံတစ္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ရပ္တည္လာသည္မွာ ကာလၾကာရွည္စြာရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ထိုင္း-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈ ဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္း၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈစံႏႈန္း(Directorate of Investment and Company Administration: DICA) အား 2021ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လက တင္ျပခ်က္အရ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတည္ဆဲ ဥပေဒႏွင့္(Myanmar Investment Law)အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အဆင့္ 6 ျဖစ္ျခင္းႏွင့္အထူးစီးပြား ေရးဇံုဥပေဒႏွင့္အညီ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အဆင့္ 3 (Special Economic Zone Law) ျဖစ္ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ စီးပြားေရးကိုသိသိသာသာအက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။သို႔ေသာ္ အာဏာသိမ္းမႈျဖစ္ပြားေနေသာအေျခ အေနကာလ၌ ထိုင္းအစိုးရႏွင့္ထုိင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္းတခ်ိဳ႕သည္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္လူ႕ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈကို ဂရုမစိုက္ဘဲ စီမံကိန္းတခ်ိဳ႕ကိုဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ လွ်က္ရွိ္ပါသည္။ယခုကာလ၌ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္စီးပြားဖက္ ပူးေပါင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ မ်ားမျပဳလုပ္ရန္ ေရွာင္ရွားဖို႔ ျမန္မာျပည္သူလူထု၏ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီမႈ လံုးဝ မရွိသည့္အျပင္ ထုိင္း ႏိုင္ငံကေၾကညာထုတ္ျပန္ထားေသာ ထိုင္းႏုိင္ငံကုလသမဂၢႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္း(United Nations Guiding Principle on Business and Human Rights: UNGP)၏စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ဆန္႔က်င္မႈျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ၎စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းကအသိအမွတ္ျပဳ၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီး စီးပြားေရးဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္ အေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္အျဖစ္သို႔ လုပ္ေဆာင္ေစၿပီး 2019 ျပည့္ႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းကစတင္ ေၾကညာအသံုး ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ နယ္စပ္ျဖတ္သန္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား တာဝန္ယူထမ္းေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း (ETOs Watch Coalition)ျဖစ္ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံက အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ရာမွျဖစ္ေပၚလာေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေပၚေနျခင္း ေၾကာင့္ အစိုးအဖြဲ႔အစည္း၊ အစိုးရအေျခစိုက္အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ျပည္နယ္စီးပြားေရးဆိုင္ရာ သက္ဆိုင္သူ မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေတာင္းဆိုလိုက္ရပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ား၏ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေသာ ထိုင္းအစိုးရအေနျဖင့္တားျမစ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းမွာ ဘ႑ာေရးအရအကူအညီမေပးရန္ႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည္ဆိုပါက ယခုျဖစ္ပြားမႈ အေျခအေနတည္ျငိမ္မႈရွိၿပီးေနာက္ႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲအရ ဖြဲ႔စည္းထားေသာအစိုးရျဖစ္ေပၚ၍ ဒီမိုကေရစီ လမ္းစဥ္အတိုင္းမွန္ကန္ေသာ တရားမွ်တမႈရွိမွသာ လုပ္ေဆာင္ေစရန္။ ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဘဏ္တိုက္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္ မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ ေရးုေကာ္မတီႏွင့္ျပည္နယ္စီးပြားေရးေပၚလစီေကာ္မတီတို႔သည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ယႏၱရားကိုႀကီးၾကပ္ေရးအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စေတာ့ေစ်းကြက္၌ နာမည္စာရင္းသြင္းထားေသာ ကုမၸဏီအသီးသီးကအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာဘ႑ာေရးလုပ္ေဆာင္ႀကီးၾကပ္ေရး လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္စီးပြားေရးအေျခစိုက္ကုမၸဏီ မ်ားအပါအဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာမႈဝါဒ တစ္ခုျဖစ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ေပးရန္ေတာင္းဆိုပါသည္။ထို႔အျပင္ စီးပြားေရးုဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးလုပ္ငန္း (UNGP on BHR)သည္ အဖြဲ႔အစည္း၏လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါသည္။သို႔ျဖစ္၍ အထူးသျဖင့္ တည္တံ့ခိုင္ျမဲႏိုင္ေရးဆိုင္ရာေခ်းေငြရွယ္ယာျပဳရန္အတြက္ 2019ျပည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လ 13 ရက္ေန႔က လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည္ ထုိင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဘဏ္တိုက္ ႏွင့္ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္း 15 ခုတို႔အား ျမန္မာျပည္သူလူထုႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးကိုယခုခ်ိဳးေဖာက္ေနေသာ ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ထုိင္းကုမၸဏီဘက္က ပူးေပါင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္း ေခ်းေငြေပးျခင္း တို႔ကိုတားျမစ္ေပး ရန္ေတာင္းဆိုပါသည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံႏွင့္ပူးေပါင္း၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေသာရံုး(ျပည္သူပိုင္အဖဲြ႔အစည္း)ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစီးပြားေရးုဦးစီးဌာနတို႔အေနျဖင့္ စီမံကိန္းဆိုင္ရာနည္းပညာႏွင့္ဘ႑ာေရးအရ ကူညီမႈတို႔ကို သံုးသပ္၍ဆိုင္းငံ့ေပးပါ။ထို႔ေနာက္အထူးသျဖင့္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ျဖစ္ေသာ ကန္ခ်နာဘူ ရီခရိုင္ ဖုနမ္ေလာဂိတ္မွထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္အထိ 2လမ္းေျပးခ်ိတ္ဆက္လမ္းမႀကီးခင္း စီမံကိန

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s