76 Thai – Foreign Civil Society Organizations ask Thai Gas Companies to Stop Enabling Myanmar Army’s Crackdown of People

20th May 2021, Bangkok, The Extraterritorial Obligation Watch Coalition (ETOs Watch) called on Thai gas companies to stop the flow of revenue to the Myanmar Army, which is aiding the army’s human rights violations against the people.  The ETO Watch – a collective of Civil Society Organizations (CSOs) and Non-Governmental Organizations (NGOs) working on Business and … Continue reading 76 Thai – Foreign Civil Society Organizations ask Thai Gas Companies to Stop Enabling Myanmar Army’s Crackdown of People

Complaint Letter to stop invest in Myanmar because of military coup (Myanmar version)

ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားေသာအစိုးရကို ျမန္မာတပ္မေတာ္က 2021ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 1 ရက္ေန႔မွစ၍ အာဏာသိမ္းခဲ့သည္မွာ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ 2 လ ရွိခဲ့ပါၿပီး ယခု အာဏာသိမ္းျခင္း၏သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေသာ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင့္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးသမား လႈပ္ရွားသူ ႏိုင္ငံေရး မီဒီယာသမား လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္း ေက်ာင္းသားႏွင့္ျပည္သူ စသျဖင့္ ဟန္ျပခုခံဆန္႔က်င္မႈျပဳ လုပ္သူ (Civil Disobedience Movement: CDM) တစ္ႏိုင္ငံလံုးအား ဖမ္းဆီးေလွာင္ပိတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာသတင္းဌာနအသီးသီးကေၾကညာခ်က္မ်ားအရ ကေလး၊ လူငယ္ ႏွင့္ျပည္သူအေျမာက္အျမားသည္ အသက္ဆံုးရံုးမႈမ်ားရွိခဲ့ပါသည္။၎ျဖစ္ရပ္သည္ အလြန္ျပင္းထန္ဆိုးဝါးေသာ ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈႀကီးျဖစ္ပါသည္။ထို႔ေနာက္ 2021ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ 25 ရက္ေန႔က တင္ျပခ်က္ခဲ႔ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ဥ္းသားကူညီေထာက္ပံ့ေရးအဖြဲ႔အစည္း (Assistance Association for Political Prisoners: AAPP)၏ ေဖာ္ျပ ခ်က္မွာ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ … Continue reading Complaint Letter to stop invest in Myanmar because of military coup (Myanmar version)

Talking with Min Latt: Conversation on Identity of Tavoyans Living in Or Tor Kor Market Community and Impacts of COVID-19 (measures) on Tavoyan Labors

Story by Teerachai Sanjaroenkijthaworn and Wichai Juntavaro Crossing Bang Sue canal from behind Or Tor Kor market (Marketing Organization for Farmers) by a small tug boat carrying around 5-6 people at a time with three-baht fare found Wat Pai Tan community which could be called a multiracial community comprised of Thai; Burmese; Mon and Karen, … Continue reading Talking with Min Latt: Conversation on Identity of Tavoyans Living in Or Tor Kor Market Community and Impacts of COVID-19 (measures) on Tavoyan Labors

The progress and situation of the two-lane Dawei Road Link

A concise history of the two-lane Dawei Road Link  The Dawei Road Link is one of the major components of the Deep-Sea Port and the Dawei Special Economic Zone which aims to shorten the distance and time for the transportation of goods and services between Myanmar’s Andaman coasts and the South China Sea’s Southern Economic … Continue reading The progress and situation of the two-lane Dawei Road Link

โครงการถนนสองช่องทางเชื่อมต่อโครงการทวาย: ความคืบหน้าและสถานการณ์ปัจจุบัน (2563)

ประวัติศาสตร์ฉบับย่อของโครงการถนนสองช่องทางเชื่อมต่อโครงการทวาย   โครงการถนนเชื่อมต่อโครงการทวาย (Dawei Road Link) เป็นหนึ่งในโครงการหลักของโครงการท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย มีจุดประสงค์ในการช่วยย่นย่อระยะทางและระยะเวลาของการขนส่งสินค้าและบริการจากชายฝั่งทะเลอันดามันประเทศเมียนมาร์ไปยังทะเลจีนใต้ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ มีการคาดการณ์กันว่าถนนเส้นนี้จะสามารถขนส่งสินค้าและบริการจากชายฝั่งทะเลอันดามันไปยังท่าเรือแหลมฉบังของไทยเพียงไม่ถึง 8 ชั่วโมง โดยถนนทวายเส้นนี้มีความยาว 138 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นจากตัวโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษไปยังชายแดนไทย – เมียนมาร์ ที่ด่านพุน้ำร้อน อำเภอบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี ถนนเส้นนี้มีความสำคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศไทยและเมียนมาร์อย่างมีนัยสำคัญ เพราะจะเชื่อมต่อกับถนนทางหลวงเชื่อมต่อบ้านเก่า – กาญจนบุรี จากนั้นจึงเชื่อมไปยังถนนทางหลวงหมายเลข 81 กาญจนบุรี – บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และเชื่อมต่ออีกทอดหนึ่งไปยังนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่าเรือแหลมฉบังของประเทศไทย โครงการนี้ ถูกสถาปนาขึ้นอย่างชัดเจนภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลไทยโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีในการสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญของมติดังกล่าวคือการให้เงินกู้ผ่อนปรนจำนวน 4,500 ล้านบาทแก่รัฐบาลเมียนมาร์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างโครงการถนนสองช่องทางเชื่อมต่อโครงการทวายในระยะทาง 138 โดยมีสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เป็นหน่วยงานตัวแทนในการดำเนินการโครงการ มีหน้าที่ในการออกแบบเงื่อนไขเงินกู้ยืม เพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเงิน (Financial Assistance: FA) และยังมีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical Assistance: TA) โดยการจัดทำรายงานสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการถนนสองช่องทางเชื่อมต่อโครงการทวายด้วย … Continue reading โครงการถนนสองช่องทางเชื่อมต่อโครงการทวาย: ความคืบหน้าและสถานการณ์ปัจจุบัน (2563)

Tavoyan labors in Thailand and their encounter with the protective measures against the spread of COVID-19  

Teerachai Sanjaroenkijthaworn   It has been over a month that Chatuchak Weekend Market; JJ Plaza and other shopping malls as well as activities which may result in large gatherings of people were closed and postponed after the announcement of the first Thailand semi-lockdown in Bangkok since 22 March 2020. Together with the Cabinet’s promulgation of … Continue reading Tavoyan labors in Thailand and their encounter with the protective measures against the spread of COVID-19  

Talking to volunteer lawyer – lesson learned from legal battle in Myanmar, the case of Heinda Tin Mine

Teerachai Sanjaroenkijthaworn   On 7 January 2020, a Thai mining firm operating the Heinda Tin Mine since 1999 lost a lawsuit in Dawei District Court sued by Saw Dah Shwe, a villager from Kin Baung Chau. He had filed such lawsuit in the Dawei Court in 2013 as he was affected by the Heinda Tin … Continue reading Talking to volunteer lawyer – lesson learned from legal battle in Myanmar, the case of Heinda Tin Mine

คุยกับทนายอาสา – ถอดบทเรียนการต่อสู้ตามช่องทางทางกฎหมายในเมียนมา กรณี เหมืองแร่ดีบุกเฮงดา

ธีระชัย ศาลเจริญกิจถาวร เมื่อวันที่ 7 มกราคม ที่ผ่านมา บริษัทเหมืองแร่ดีบุก ซึ่งเป็นบริษัทของนักธุรกิจไทยที่เข้าไปดำเนินกิจการเหมืองแร่ดีบุกเฮงดา ตั้งแต่ปี 2542 แพ้คดีในศาลชั้นต้นเมืองทวาย ต่อนาย ซอ ดา เชว (Saw Dah Shwe) ชาวบ้านหมู่บ้านกะบันเชาว์ (Kin Baung Chaung)ซึ่งได้ฟ้องร้องคดีต่อศาลเมืองทวายว่า ในปี 2556 เขาได้รับผลกระทบจากการที่เหมืองเฮงดา เหมืองแร่ดีบุกซึ่งตั้งอยู่ใกล้บ้านและพื้นที่สวนของเขานั้นปล่อยน้ำเสียและกากตะกอนหางแร่จากการทำเหมืองแบบเปิดของบริษัท ลงมาตามลำน้ำ ทำให้ ต้นไม้และพันธุ์พืชของเขาเสียหายอย่างมาก โดยศาลมีคำตัดสินให้ทางบริษัทชดใช้ค่าเสียหายต่อนายซอ ดา เชว จำนวน จ่ายค่าชดเชยเป็นเงินจำนวน 114,800,000 จั๊ต (หรือราว 2,400,000 บาท) ความสำเร็จ (แม้จะในระดับศาลชั้นต้น) ในการชนะคดีของนายซอ ดา เชว ในครั้งนี้ นำมาซึ่งการขบคิดถึงการต่อสู้ในกระบวนการทางกฎหมายของประชาชนในประเทศเมียนมา ต่อการถูกละเมิดโดยบริษัทจากต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศและสร้างความเสียหายในทางทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม The Mekong Butterfly และเสมสิกขาลัย ได้มีโอกาสนทนาและถอดบทเรียนการต่อสู้ทางคดีในกรณีเหมืองเฮงดาต่อทนายซอว์ (นามสมมติ) และตัวแทนองค์กรภาคประชาสังคมแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและการฟ้องร้องคดีต่อศาลให้กับชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของบริษัท … Continue reading คุยกับทนายอาสา – ถอดบทเรียนการต่อสู้ตามช่องทางทางกฎหมายในเมียนมา กรณี เหมืองแร่ดีบุกเฮงดา

People’s lessons learned from the “Map Ta Phut” Industrial Estate, the elder twin of the Dawei Deep Seaport and Special Economic Zone Project.

The Map Ta Phut Industrial Estate in Rayong Province has been set up for more than 4 decades as a key engine under the 5th National Economic and Social Development Plan to drive Thailand’s economic development and become a country that is based on industrial production, both heavy and light, it was considered as one … Continue reading People’s lessons learned from the “Map Ta Phut” Industrial Estate, the elder twin of the Dawei Deep Seaport and Special Economic Zone Project.

ถอดบทเรียนฉบับประชาชน จาก “มาบตาพุด” นิคมอุตสาหกรรมแฝดพี่ของโครงการทวาย

เรื่องและภาพโดย ธีระชัย ศาลเจริญกิจถาวร กว่า 4 ทศวรรษที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ถูกจัดตั้งขึ้นในฐานะตัวจักรสำคัญภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศที่เน้นการผลิตด้านอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมหนักและเบา ซึ่งนับว่าเป็นกลไกหนึ่งที่ทำให้ตัวเลขจีดีพีของไทยมีสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น และในอีก 30 ปี หลังจากที่มันถูกจัดตั้งขึ้นจากการผลักดันของภาครัฐ มันก็ได้กลายเป็นต้นแบบที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมา หลังจากที่เมียนมาเปิดประเทศและทางรัฐบาลเมียนมาออกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 20 ปี (2554 - 2574) ในปี 2553 และกฎหมายการลงทุนต่างชาติในปี 2555 ซึ่งให้ความสำคัญกับภาคการค้าและการลงทุน และกาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนภายในประเทศ โดยมีตัวจักรสำคัญคือโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ หนึ่งในนั้นคือ โครงการท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด แต่มีขนาดใหญ่กว่าถึง 8 เท่า ด้วยเหตุนี้ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากถนทวาย หนึ่งในโครงการ 3 โครงการสำคัญ (ได้แก่ 1) โครงการท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรม 2) โครงการอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และ 3) โครงการถนนเชื่อมต่อ) … Continue reading ถอดบทเรียนฉบับประชาชน จาก “มาบตาพุด” นิคมอุตสาหกรรมแฝดพี่ของโครงการทวาย